Tirage TOMBOLA
Den Tom JUNGEN beim Zéien vum Haaptpräis

Tirage TOMBOLA

No eiser AG sin déi 4 Gewënner vun eiser Tombola vum Här Buergermeeschter Tom JUNGEN gezunn gin. Mir soen den SPONSOREN villmools MERCI.
Hei sinn dann Lousnummeren vun den Gewënner :
Lousnummer 0796 : Reesbong am Wert vun 5000€
Lousnummer 0670 : Trouschtpräis
Lousnummer 0737 : Trouschtpräis
Lousnummer 0131 : Trouschtpräis
Mir SOEN jidderengem deen mam Kaf vun engem Lous den Veräin ënnerstëtzt huet MERCI a wënschen den Gewënner vill Freed mat hirem Präis
#EVERGREEN